Generale regelingen

De kerkorde bepaalt in verscheidene artikelen dat er een generale regeling wordt vastgesteld waarin het kerkordeartikel nader wordt uitgewerkt.

De regelingen hieronder zijn verouderd; ze horen bij een eerdere GKv-kerkorde. In de kolom rechts staan de op dit moment geldende regelingen.

Lees je deze pagina op je mobiel? Dan staan de op dit moment geldende regelingen helemaal onderaan de pagina in plaats van rechts, te beginnen met A2 verbindingsformulier.

 

Hieronder staan oude generale regelingen en generale besluiten die verschillende generale synodes hebben vastgesteld. Het verschil tussen een generale regeling en een generaal besluit is globaal dat een generale regeling alle kerken binnen het kerkverband bindt en een generaal besluit meer intern gericht is of eenmalig, zoals bijvoorbeeld een huishoudelijke regeling of een instructie voor een deputaatschap maar ook het aanwijzen van de volgende samenroepende kerk voor de generale synode. In tegenstelling tot de generale regelingen worden niet alle generale besluiten in deze rubriek gepubliceerd.

 

A. de kerken

A1.1 Generale regeling naamgeving gereformeerde kerken

B. de ambten en overige diensten

B7 Bindingsformulier ambtsdragers
B8 Generale regeling voor predikantszaken
B10.1 Regelingen pastorale zorg aan doven en slechthorenden
B10.2 Regelingen krijgsmachtpredikant
B13.1 Statuut Theologische Universiteit
B13.4 Statuut Bureau studiefinanciering
B13.4 Generale regelingen voor financiële steun aan studenten
B31.3 Generale regeling voor kerkelijk werkers
B32.2 Generale regeling voor de preekbevoegdheid

C. het leven van de gemeente

C37.2 Generale regeling voor de kerkdiensten
C43.2 Generale regeling voor het kerklidmaatschap
C46.5 Generale regeling voor echtscheiding en hertrouwen na echtscheiding
C49.3 Generale regeling voor geheimhouding in de plaatselijke kerken
C50.1, C50.2 Generale regeling inzake samenwerking in missionaire projecten en gemeentestichting
C50.1, C50.2 Generale regeling voor gemeentestichting

E. kerkelijk samenleven

E62.3 Huishoudelijke regeling generale synoden met bijlagen
E62.6, E62.7, E63.4 Generale regeling tot instelling van het deputaatschap voor advies en bijstand aan classes – instructie
E66 Generale regeling voor de particuliere synode
E68 Statuur Toerustingscentrum Gereformeerde Kerken
E69.2 Generale regeling voor de vorming van een samenwerkingsgemeente
E69.2 Generale regeling voor plaatselijk contact en samenwerking met een Christelijke Gereformeerde Kerk
E69.2 Generale regeling voor plaatselijk contact en samenwerking met een Nederlands Gereformeerde Kerk of een voortgezette Gereformeerde kerk
E69.2 Generale regeling voor plaatselijk contact en samenwerking zonder landelijke overeenstemming
E70 Generale regeling voor het aangaan en onderhouden van relaties met kerken in het buitenland

F. besluitvorming en rechtsmiddelen

F75.3 Generale regeling voor de kerkelijke rechtspraak
F79.3 Generale regeling voor de rechtspraak in predikantzaken
F80    Generale regeling voor de beroepscommissie seksueel misbruik in kerkelijke relaties
F80    Generale regeling voor de klachtencommissie seksueel misbruik in kerkelijke relaties
F81.4 Generale regeling voor revisieverzoeken

G. materiële aangelegenheden

G82.2 Regeling voor steunbehoevende kerken en missionaire initiatieven
G82.2 Generale regeling voor diaconale steun

H. slotbepaling

H86.2 Generale regeling voor wijziging van de kerkorde