F. Besluitvorming en rechtsmiddelen

Let op: je bent op een archiefpagina van de oude GKv-site beland. Misschien ben je daarnaar op zoek gegaan en vind je hier wat je zocht; dat is de reden dat deze pagina nog beschikbaar is. Maar als je naar actuele informatie op de NGK-site zoekt, klik dan op de link hieronder.

Hier vind je de huidige kerkorde (versie 2023) en de bijbehorende regelingen


Archief

F71 besluitvorming

F71.1 De kerkelijke vergaderingen nemen hun besluiten na goede voorbereiding en met verwerking van eerdere besluitvorming.
F71.2 Besluiten worden bij meerderheid van stemmen genomen.
F71.3 Een afgehandelde zaak behoort niet opnieuw aan de orde te worden gesteld, tenzij er sprake is van nieuwe feiten of gewijzigde omstandigheden of inzichten.
F71.4 De kerkelijke vergaderingen voorzien in zorgvuldige vastlegging, communicatie en archivering van hun besluiten.
F71.5 Een besluit van de kerkenraad dat volgens de kerkorde uitdrukkelijk de instemming van de gemeente vereist, wordt op twee achtereenvolgende zondagen afgekondigd.
F71.6 De voor een besluit van de kerkenraad vereiste goedkeuring van de classis of toestemming van de naburige kerkenraad dient te worden verkregen vóór de inwerkingtreding van het besluit. Afwijking hiervan is mogelijk in geval van art. B18 en B27.

F72 rechtskracht, inwerkingtreding en uitvoering

F72.1 Een besluit van een kerkelijke vergadering heeft bindende rechtskracht.
F72.2 Een besluit treedt direct in werking, tenzij het besluit zelf een andere termijn vermeldt.
F72.3 De kerkenraden dragen zorg voor de uitvoering van de besluiten van de meerdere vergaderingen.
F72.4 Als een kerkenraad van oordeel is dat een besluit van de generale synode in strijd is met het Woord van God of de kerkorde en hij om die reden dat besluit niet kan uitvoeren, is hij gehouden tot het instellen van revisie volgens art. F81, met kennisgeving aan de classis. Met het oog op de gemeente kan de classis in de tussentijd adviezen of aanwijzingen geven.
F72.5 De uitvoering van een besluit kan niet van iemand, ambtsdrager of gemeentelid, worden verlangd, als dit hem persoonlijk in zijn geweten in strijd brengt met het Woord van God. De betrokkene dient bereid te zijn zich te verantwoorden volgens art. F73, F76 en F77.

F73 bezwaar

F73.1 Tegen een besluit van de kerkenraad staat bezwaar open bij de kerkenraad voor een gemeentelid en voor degene die persoonlijk belanghebbende is bij het besluit, indien de betrokkene van oordeel is dat het besluit:
a. in strijd is met het Woord van God of het kerkelijk recht, of
b. de opbouw van de gemeente schaadt, of
c. hem persoonlijk onrecht aandoet waarin hij niet kan berusten.
F73.2 Het bezwaar wordt schriftelijk ingediend binnen zes weken na de bekendmaking van het besluit. Betreft het een besluit als bedoeld in art. F71.5, dan geldt een bezwaartermijn van veertien dagen vanaf de eerste afkondiging. Het indienen van een bezwaar heeft geen opschortende werking.
F73.3 Op een verzoek tot opschorting beslist de kerkenraad zo spoedig mogelijk. Tegen dit besluit is rechtstreeks beroep mogelijk volgens art. F76.
F73.4 De kerkenraad heroverweegt zijn eerder besluit op de gronden als vermeld in F73.1 en neemt een schriftelijke beslissing op het bezwaar.
F73.5 In zaken waarin de classis als eerste instantie een besluit neemt, geldt het recht van bezwaar overeenkomstig art. F73.1 tot en met F73.4 op dezelfde wijze.
Handreiking en modelregeling voor de behandeling van bezwaren (pdf)
Handreiking en modelregeling voor de behandeling van bezwaren (doc)

F74 kerkelijke rechtspraak

F74.1 De kerkelijke rechtspraak is een bijzondere taak van de meerdere kerkelijke vergaderingen in onderscheiding van hun reguliere besluitvorming.
F74.2 In een kerkelijk geschil dient de kerkelijke rechtsgang te worden gevolgd zoals in de volgende artikelen omschreven.

F75 vrede door recht

F75.1 De kerkelijke rechtsgang is gericht op herstel van vrede door recht.
F75.2 Zij kenmerkt zich door bijbelse wijsheid en voldoet aan de eisen van eerlijke en onpartijdige rechtspraak. Daartoe worden in het bijzonder gewaarborgd:
a. het doen van zorgvuldig onderzoek;
b. het toepassen van hoor en wederhoor;
c. het recht om zich te laten bijstaan door een adviseur of raadsman;
d. de mogelijkheid van het horen van getuigen;
e. het zo nodig raadplegen van deskundigen;
f. gelijke toegang tot relevante stukken voor beide partijen;
g. een gemotiveerde schriftelijke uitspraak;
h. het treffen van een voorziening in spoedeisende situaties;
i. het recht van wraking.
F75.3 De generale synode stelt een generale regeling vast voor de kerkelijke rechtspraak. Deze is van toepassing op de procedures volgens art. F76 tot en met F79.
Generale regeling voor de kerkelijke rechtspraak

F76 beroep

F76.1 Tegen een beslissing op bezwaar van de kerkenraad staat beroep open op de classis op de gronden als vermeld in art. F73.1 voor het gemeentelid dat bezwaar heeft ingesteld en voor degene die persoonlijk belanghebbende is bij de beslissing.
F76.2 Tegen een besluit van de kerkenraad dat met goedkeuring van de classis is genomen en tegen een beslissing op bezwaar van de classis als bedoeld in art. F73.5 staat op gelijke wijze rechtstreeks beroep open op de particuliere synode.
F76.3 Het beroep wordt schriftelijk ingesteld binnen zes weken na verzending van de beslissing op bezwaar en heeft geen opschortende werking.
F76.4 De uitspraak van de classis respectievelijk particuliere synode is bindend voor partijen.

F77 hoger beroep

F77.1 Indien de betrokkene of de kerkenraad niet kan berusten in de uitspraak in beroep van de classis respectievelijk particuliere synode, staat hoger beroep open op de generale synode op de gronden als vermeld in art. F73.1.
F77.2 Het hoger beroep wordt schriftelijk ingesteld binnen zes weken na verzending van de uitspraak in beroep en heeft geen opschortende werking.
F77.3 De uitspraak van de generale synode is bindend voor partijen.

F78 herziening

F78.1 Herziening van een uitspraak in hoger beroep van de generale synode is slechts mogelijk:
a. op verzoek van een partij in het geschil dat bij de uitspraak is beslist; en
b. indien er sprake is van nieuwe feiten of omstandigheden, die dateren van vóór de uitspraak en die, waren zij bij de synode bekend geweest, tot een andere uitspraak zouden hebben kunnen leiden.
F78.2 De herzieningsuitspraak is bindend voor partijen.

F79 rechtspraak in predikantszaken

F79.1 Bij een besluit van de kerkenraad op basis van art. B14 tot en met B22 staat, in afwijking van art. F76, voor de predikant rechtstreeks beroep open bij de commissie van beroep in predikantszaken, met dien verstande dat:
a. beroep inzake de gronden van een besluit tot schorsing of tot afzetting wordt ingesteld bij de particuliere synode;
b. geen beroep mogelijk is tegen de verlenging van een schorsing.
F79.2 Van een uitspraak van de commissie of van de particuliere synode staat voor de predikant en de kerkenraad hoger beroep open op de generale synode. Art. F77.3 is van overeenkomstige toepassing.
F79.3 De generale synode stelt een generale regeling vast voor de rechtspraak in predikantszaken.
Generale regeling voor de rechtspraak in predikantzaken

F80 klachtrecht bij seksueel misbruik

F80 Ter zake van seksueel misbruik door een kerkelijke functionaris in een kerkelijke relatie staat een klachtrecht open op de klachtencommissie seksueel misbruik in kerkelijke relaties volgens de generale regeling.
Generale regeling voor de beroepscommissie seksueel misbruik in kerkelijke relaties
Generale regeling voor de klachtencommissie seksueel misbruik in kerkelijke relaties

F81 revisie

F81.1 Revisie kan worden verzocht van besluiten van de generale synode, voor zover het niet betreft uitspraken in hoger beroep.
F81.2 Kerkenraad en classis kunnen revisie verzoeken met betrekking tot elk besluit van de generale synode.
F81.3 Kerkleden kunnen alleen revisie verzoeken van besluiten van de generale synode waardoor zij rechtstreeks in hun eigen belang zijn getroffen.
F81.4 Een revisieverzoek wordt ingediend en door de generale synode behandeld volgens de vastgestelde generale regeling.
Generale regeling voor revisieverzoeken