Beleidsrapporten, jaarverslagen en ingekomen stukken

Alle commissies leveren een beleidsrapport in om het werk van de afgelopen periode te verantwoorden en eventueel een vervolgopdracht te krijgen voor de periode 2024 - 2026. De rapporten zijn genummerd zoals ze op de thematische agenda staan van de Synode.

Beleidsrapporten Synode Deventer 2023

11.0 – BKP – Bestuur KerkPunt
11.1 – BKP – Meerjarenbeleidsplan 2024-2026
12.0 – CLO – Commissie liturgische ondersteuning
13.0 – CMS – Commissie missionaire Steunverlening – MissieFonds
13.1 – CMS-DVN – Aanvullend rapport – klankbordgroep
14.0 – CDP – Commissie dovenpastoraat – Interkerkelijk dovenpastoraat – 2e versie 27-10-23

21.0 – RvT TU – Theologische universiteit Utrecht
21.1 – RvT TU – Werkgroep ‘Ambt
21.2 – RvT TU – Bureau Studiefinanciering
22.0 – CAD – Commissie archief en documentatie
23.0 – CKO – Commissie kerkelijke onderzoeken
24.0 – SHR – Studiecommissie homorelaties in de kerk

31.0 – CCE – Commissie contact en eenheid
31.1 – CCE – Aanvullend rapport – Raad van Kerken
32.0 – DOE – geen eigen rapportage (onderdeel CCE)
33.0 – CRB – Commissie relaties buitenland        English version – CRB
33.3 – CRB – Aanvullend rapport

34.0 – CRO – Commissie relatie overheid versie 2
35.0 – CGV – Commissie geestelijke verzorging versie 2
36.0 – BEM – Commissie Bestuur Evangelie en Moslims
37.0 – CVR – Commissie verzoening en recht

41.0 – CKB – College voor het kerkelijk beroep
42.0 – CKA – Commissie kerkelijke adviezen
42.1 – CKA – Aanvullende brief bij rapport 42.0
42.2 – CKA – 2e aanvulling
43.0 – CSMKR – Commissie seksueel misbruik
43.1 – CSMKR – Commissie seksueel misbruik – bijlage over machtsmisbruik
44.0 – ICG – Interkerkelijke commissie geschilbehandeling
45.0 – NGA – Commissie Nederlands Gereformeerde instelling arbeidszaken
46.0 – CGC – Commissie gedragscode

51.0 – CFB – Commissie financieel beheer
52.0 – CRG – Commissie regiegroep
53.0 – COS – Commissie ondersteuning synode
54.0 – CBB – Commissie beleidsbegroting – deel I
54.1 – CBB + CFB – Beleidsbegroting 2024-2026 – deel II
55.0 – CDWS – Commissie diversiteit en werkwijze synode – tussenrapportage
56.0 – GMO – Gezamenlijk moderamen LVGS Zoetermeer 2022

61.0 – CBK – Commissie belijdende kerk       English version – Committee of confessing church 
61.1 – CBK – Inhoudelijk rapport bij 61.0         English version – Committee of confessing church
62.0 – CAV – Commissie aansluiting VSE

 

Jaarverslagen

13.0j – CMS – MissieFonds jaarverslag 2021
33.0j1 – CRB – Commissie relaties buitenland – 2020
33.0j2 – CRB – Commissie relaties buitenland – 2021
43.0j – CSM – Commissie seksueel misbruik – Meldpunt misbruik 2022
44.0j – ICG – Interkerkelijke commissie geschilbehandeling 2022

 

Ingekomen stukken

01.2 – Regio Amsterdam-Alkmaar – overdopen

Lees hier het adviesrapport dat een synodecommissie geschreven heeft naar aanleiding van deze brief.

01.3 – NGK Ommen-West en Yachad
21.3 – NGP – Afsluitend financieel jaarverslag
21.4 – NGP – Goedkeurende verklaring FC NGK
33.1 – ERKWB – Committee Response to the GKv Repost Synod Goes 2020 + bijlage
55.1 – Regio Amersfoort – uitbreiden opdracht CDWS