Bestuur en organisatie

De Gereformeerde Kerken vrijgemaakt zijn een landelijk kerkverband dat bestaat uit 267 plaatselijke kerken. De GKv is op weg naar hereniging met de Nederlands Gereformeerde Kerken.

Alles over de aanstaande hereniging is te vinden op www.onderwegnaar1kerk.nl

 

Binnen het huidige kerkverband bestaan verschillende bestuurslagen.

Kerkenraad

Elke plaatselijke gemeente heeft een bestuur dat gevormd wordt door de ouderlingen en de dominee(s). Dat bestuur heet de kerkenraad. De kerkenraad heeft de uiteindelijke verantwoordelijkheid voor de gang van zaken in de gemeente.

Classis

Zijn er dingen waar een kerkenraad zelf niet uitkomt, dan worden die besproken op een regionale vergadering, die classis wordt genoemd (meervoud: classes).

Particuliere synode

Het kerkverband kent vier particuliere synodes die twee taken hebben. De eerste is het aanwijzen van de afvaardiging naar de generale synode en de tweede is het uitoefenen van de kerkelijke rechtspraak.

Generale synode

Onze kerken komen een keer in de drie jaar bij elkaar in een landelijke vergadering: de generale synode. De afgevaardigden naar deze vergadering zijn benoemd door de particuliere (regionale) synoden. De generale synode mag alleen zaken behandelen die op de agenda zijn gezet door de kerken of door deputaten die de vorige synode benoemde. Op deze vergadering worden dingen besproken die alle kerken aan gaan. De besluiten worden dan ook door de kerken overgenomen.

Kerkelijke regels

De kerkorde is het statuut van de kerken. Op deze pagina is de geldende tekst van de kerkorde opgenomen. Daar zijn ook de geldende generale regelingen en is overige informatie te vinden.

Kerkelijke rechtspraak

De classis en de generale synode hebben volgens de kerkorde naast hun reguliere besluitvormende taak ook de bijzondere taak van de kerkelijke rechtspraak. Wanneer een kerkenraad een besluit heeft genomen dan staat daar de mogelijkheid van bezwaar open bij die kerkenraad zelf. Heeft de kerkenraad een beslissing op dit bezwaar genomen dan kan daartegen beroep worden in gesteld bij de classis. Is er sprake van een besluit van een classis of van een besluit van een kerkenraad dat met goedkeuring van de classis is genomen, dan kun je in beroep bij de particuliere synode. Tegen uitspraken van een classis en een particuliere synode staat hoger beroep open op de generale synode. Naast de classis en de particuliere synode kent de kerkorde nog een derde beroepsinstantie en dat is de commissie van beroep in predikantszaken. Bij deze commissie kan in het algemeen beroep worden ingesteld als het besluit van de kerkenraad betrekking heeft op zijn predikant. Uitspraken van de commissie kunnen ook in hoger beroep aan de generale synode worden voorgelegd. Hoofdstuk F van de Kerkorde geeft de regels voor beroep en hoger beroep. In de Generale regeling voor de kerkelijke rechtspraak en de Generale regeling voor de rechtspraak in predikantszaken is geregeld hoe je in (hoger) beroep kunt gaan en hoe de procedure van behandeling verloopt.

Jurisprudentie kerkelijke rechtspraak.

Kerkelijke rechtspraak weergegeven in een schema