Beleidsrapporten generale synode Ede (2014)

Op deze pagina vindt u de actuele beleidsrapporten van de deputaatschappen, zoals deze zijn aangeboden aan de generale synode van Ede 2014.

Deputaten administratieve ondersteuning

Deputaten appelzaken GS

Deputaten archief en documentatie

Deputaten betrekkingen buitenlandse kerken
Aanvullend rapport deputaten betrekkingen buitenlandse kerken

Deputaten Bijbelvertaling

Classis Midden Holland inzake Bededagen

Commissie van Beroep in predikantszaken

Deputaten Evangelie en Moslims

Deputaten Financiën & Beheer

Generaal diaconaal deputaatschap

Deputaten GS11

Deputaten geestelijke verzorging militairen

Deputaten herziening Kerkorde
Classicale consideraties –  kerkorde in tweede lezing (februari 2014)
Aanvullend rapport HKO (mei 2014)
Verantwoording voorstellen eindredactie KO in 2e lezing (mei 2014)
KO2014 2e lezing- definitieve versie

Deputaten kerkelijke eenheid
Aanvullend rapport deputaten kerkelijke eenheid

Deputaten liturgie en kerkmuziek
Aanvullend rapport deputaten liturgie en kerkmuziek

Deputaten mediazaken

Deputaten M/V in de kerk
Uitleg van deputaten M/V bij het rapport: samen verder in dienst van het evangelie
Reactie op toelichting samen verder in dienst van het evangelie – door Dick Slump
Commissierapport M/V – 11-04-2014

Deputaten OOG – algemeen
Deputaten OOG – gemeentestichting
Deputaten OOG (TU+GH) – Praktijkcentrum
Bijlage 1 – onderzoeks- en dienstverleningsplan ‘een koninkrijk van priesters’
Bijlage 2 – Statuut Praktijkcentrum Gereformeerde Kerken
Bijlage 3 – reglement Praktijkcentrum Gereformeerde Kerken

Deputaten pastorale zorg aan doven en slechthorenden

Deputaten probleembehandeling – aangepast besluit 3c
Bijlage 7 bij rapport – Predikantenvereniging – Beroepsprofiel gemeentepredikant

Deputaten seksueel misbruik in kerkelijke relaties

Deputaten relatie kerk en overheid

Raad van Advies inzake huwelijk en echtscheiding
Bijlage – Rapport Huwelijk en samenlevingsvormen

Raad van Toezicht en College van Bestuur TU
Aanvullend rapport Raad van Toezicht en College van Bestuur TU

Deputaten zending, hulpverlening en training
Bijlage 6 bij beleidsrapport: Samenwerken in mission