NGK Logo DEF -payoff

NGK-Nieuwsbrief 2023-03

commissie kerkelijke adviezen

Commissie Kerkelijke Adviezen

Brief aan kerken

De Commissie Kerkelijke Adviezen (CKA) is door de Landelijke Vergadering/Generale Synode van 2022 ingesteld om de kerken advies te geven op het brede gebied van predikantszaken, maar ook rond het functioneren van andere ambtsdragers en werkers in de kerk. CKA heeft op 27 juni jl. een brief gestuurd naar alle kerken om zich voor te stellen, en om kerken erop te attenderen dat in sommige situaties adviesaanvragen worden voorgeschreven in de landelijke regelingen. CKA is bereikbaar op het mailadres CKA@ngk.nl.
Screenshot-playlist-Rob-Vreugdenhil

Regiegroep Hereniging

De nieuwe kerkorde toegelicht

Sinds 1 mei jl. hebben kerken te maken met de nieuwe kerkorde voor de Nederlandse Gereformeerde Kerken. De kerkorde en de bijbehorende regelingen, die de bepalingen van de kerkorde uitwerken naar de praktijk, zijn hier te vinden. Er wordt momenteel gewerkt aan een overzicht van veel gestelde vragen (FAQ) bij de kerkorde, dat op diezelfde pagina gepubliceerd zal worden. Ds. Rob Vreugdenhil, die nauw betrokken is geweest bij de totstandkoming van de kerkorde, heeft op zijn YouTubekanaal een aantal opnames geplaatst waarin hij de kerkorde toelicht en ingaat op (kritische) vragen die erbij gesteld zijn. Via de lees-meer link klik je door naar het betreffende YouTubekanaal.
vierdekerk

KerkPunt e.a.

Een feestbox voor elke NGK

Om het nieuwe seizoen te markeren, houden veel kerken een startweekend. Om hen daarbij te helpen, hebben Steunpunt Kerkenwerk, KerkPunt, LPB media, Kerk2030, Verre Naasten en Theologische Universiteit Kampen|Utrecht samen een feestelijke box samengesteld vol inspirerende ideeën. De feestbox bestaat uit een gevulde snoeppot, een goed-gespreksbox, vlaggetjes, stickers, ansichtkaarten, een receptenboekje met heerlijke bakrecepten uit de wereldwijde kerk en een opzet voor een programma om samen het nieuwe kerkelijk seizoen feestelijk te beginnen. Deze box wordt verspreid onder alle NGK gemeentes in Nederland.
eenrindewijk

Evangelisatie & Recreatie

Gebed voor onze E&R-zomerprojecten

Op 3 juli is tijdens de landelijke kick-off van E&R in de wijk gebeden voor de komende zomerprojecten. God kan onze inzet zegenen, waardoor wij veel mensen mogen bereiken met zijn liefde. Gebed blijft daarom de hele zomer belangrijk! E&R vraagt je om te bidden dat er prachtige verbindingen mogen ontstaan met bezoekers en dat men ontvankelijk is voor het evangelie. Wil je ook meedoen met E&R in de wijk of denk je erover om zelf een project te starten, neem dan contact op met Anka von Lindheim via info@eenr.nl of 06-37226370.
Cover_Naast 2023-02

Verre Naasten

Dagconferentie 'Migranten en de kerk'

De kerk wordt steeds veelkleuriger. Hoe geef je als kerk ruimte aan multicultureel geloven? Op maandag 18 september organiseert een aantal van de Nederlandse partners van Verre Naasten (E&M, Gave, Geloofsinburgering, ICP) hierover in Utrecht een dagconferentie voor predikanten en kerkleiders. Het thema is ‘Migranten en de kerk: kansen en knelpunten’. Klik hier voor meer informatie, ook over hoe je je kunt aanmelden:
Ook vestigt Verre Naasten de aandacht op het onlangs verschenen zomernummer van het blad Naast. Tot nu toe werd dat blad via de kerken verspreid, maar nu kun je je aanmelden om zelf het blad online thuis te ontvangen. Klik daarvoor op onderstaande link.
logo CRB

Commissie Relaties Buitenland

Kerkdienst bijwonen in Frankrijk of elders

Om de banden met buitenlandse kerken te onderhouden waarmee de NGK een relatie heeft, is er de Commissie Relaties Buitenland, de voortzetting van BBK en de Commissie voor Contact en Samenspreking. Als je in het buitenland op vakantie gaat en een plaatselijke dienst wilt bijwonen, kun je op de website www.crb-ngk.nl een overzicht vinden van onder andere de kerken die gesteund worden door de Stichting Steun Gereformeerde Kerken Frankrijk, maar ook van andere kerken waarmee CRB banden onderhoudt. Bezoek van buitenlandse gasten wordt altijd zeer op prijs gesteld, en voor de bezoeker zelf is het ook stimulerend om te ervaren dat God wereldwijd werkt en om broeders en zusters te ontmoeten. Op de website vind je ook de contactgegevens van CRB.
trektocht

Kerkpunt

Vernieuwde Trektocht

Je staat als gemeente aan de start van een nieuw seizoen. Wellicht vol hoop en enthousiasme, misschien met zorgen of een gevoel van onzekerheid. Hoe gaan we verder als plaatselijke kerken na de hereniging? Hoe leren we om te gaan met grotere verschillen dan we gewend waren? Hoe bereiken we onze jeugd? Hoe zijn we er voor de buurt? Hoe het ook zij: het is altijd goed om bij de start van een nieuw seizoen om je heen te kijken en te zien wat jullie als gemeente al van God hebben ontvangen. Onze vernieuwde trektocht biedt daarvoor bouwstenen. Als gemeente ga je in gesprek over wat je drijft en waar je naar verlangt én hoe je concreet kunt maken.
Tim Keller conferentie

Het evangelie in een seculiere tijd

Biografie Tim Keller: conferentie

Naar aanleiding van de verschijning van de biografie van Tim Keller organiseert TGC Nederland & Vlaanderen een tweedaagse conferentie. Wat kunnen we voor de situatie van kerk en theologie in Nederland van de theologische visie en missionaire praktijk van deze onlangs overleden Amerikaanse predikant? De conferentie, die op 9 en 10 okt. in Almere wordt gehouden, biedt een unieke gelegenheid om deze urgente vraag te doordenken met diverse insiders en kenners van zowel de denk- en leefwereld van Tim Keller als die van de kerk en cultuur van Nederland en West-Europa.
2023 06 02 Foto bij persbericht Guido actie voor Oeganda

Verre Naasten

Guido Amersfoort actie voor kerk Oeganda

In de afgelopen weken voerden leerlingen van GSG Guido in Amersfoort actie voor de kerk in Oeganda. Met allerlei creatieve acties haalden ruim 200 eersteklassers €22.464 op. Dat geld is bestemd voor de Presbyterian Church (PCU) in Oeganda, een partner van mission-organisatie Verre Naasten.
Met de opbrengst van deze actie ondersteunt Verre Naasten de kerken in Oeganda bij hun missionwerk. Vanuit de kerk wordt er bijvoorbeeld een jeugdkamp georganiseerd en worden trainingen over life skills aangeboden. Ook ondersteunt de kerk vrouwen uit de gemeenschap met kredieten om een eigen onderneming te starten.
De volgende nieuwsbrief verschijnt op 8 september. a.s. Kopij daarvoor moet uiterlijk op 6 september binnen zijn op onderstaand mailadres. Wilt u inhoudelijk reageren op een bericht in deze nieuwsbrief, neem dan contact op met de betreffende organisatie of stuur een mail naar communicatie@ngk.nl.
Overige reacties of aanleveren kopij: nieuwsbrief@ngk.nl
Deze nieuwsbrief wordt uitgegeven door de Commissie Organisatie Synode.
footer_colorbar_NGK2