Header_logos255

NGK-GKv Nieuwsbrief 2023-02

logo_large

LV/GS Zoetermeer

Dankbaarheid bij vaststelling Kerkorde

Alle eer aan God voor de grote eensgezindheid waarmee de kerkordebesprekingen gevoerd zijn; dank aan Hem voor de vaststelling ervan; dat was de strekking van de woorden die Frans Schippers, voorzitter van de Landelijke Vergadering, op 13 januari jl. sprak. Artikel voor artikel is de Kerkorde door de afgevaardigden nogmaals tegen het licht gehouden in de afgelopen maanden. Dat leverde op een enkel punt nog inhoudelijke wijzigingen op ten opzichte van de Kerkorde in eerste lezing, die ruim een jaar geleden werd vastgesteld.
De Kerkorde voor de Nederlandse Gereformeerde Kerken zal mogelijk op een enkel punt nog aangepast worden, maar je kunt de vastgestelde versie hier al downloaden.
Onderwegn1k 200x135

Regiegroep Hereniging

Plaatselijke kerken: werk aan de winkel

De eenwording van NGK en GKv brengt voor alle kerken de nodige veranderingen met zich mee, ook als je plaatselijk zelfstandig naast elkaar blijft bestaan, als je al samengegaan bent of intensief samenwerkt, en zelfs als er helemaal geen kerk van het andere landelijke kerkverband in je omgeving te vinden is. De Regiegroep Hereniging heeft alles wat kerken moeten regelen op een rijtje gezet in een Handreiking plaatselijke uitwerking van de landelijke hereniging. Over sommige zaken moet al snel beslist worden. Een voorbeeld: de nieuwe Kerkorde schrijft voor dat elke kerkenraad een plaatselijke regeling vaststelt. Daarin moet vóór 1 mei 2023 vastgelegd worden wat de naam van de kerk is en of de diakenen deel uitmaken van de kerkenraad.
Klik hier om de Handreiking te downloaden. In de documentenbibliotheek (klik hieronder op 'Lees meer') staat een overzicht van alle informatie die al verspreid is of nog verspreid gaat worden.
IDP kruik

Commissie Verzoening en Recht

Stop pijn rond hereniging niet weg

Pijn en verdriet: je voelt ze niet altijd, maar soms spelen ze zomaar weer op. Juist nu de hereniging nadert kan het verleden zich fors laten gelden. Wat doe je ermee? Eén optie: neem contact op met de Commissie Verzoening en Recht. Bij deze commissie kunnen kerkleden en kerkelijke vergaderingen ervaringen van onrecht melden. De commissie heeft tot taak om alles in het werk te stellen om betrokken partijen met elkaar in gesprek te brengen om langs die weg recht, verzoening en vrede te bevorderen.
Uitnodiging-gemeenten-250x152

Steunpunt Kerkenwerk

Speeddate woensdag 29 maart 2023

Steunpunt Kerkenwerk organiseert weer de jaarlijkse speeddate: een dynamische en bruisende ontmoeting tussen (bijna) afgestudeerde theologiestudenten van de TU Kampen/Utrecht en gemeentes die op zoek zijn naar een nieuwe predikant. Jaarlijks resulteren een heel aantal contacten in een aangenomen beroep. Op woensdag 29 maart 2023 vindt de volgende editie plaats. Vanaf nu kunnen GKv- en NGK-kerken zich aanmelden! Het aanmeldformulier en alle informatie staan op de webpagina: Speeddate 2023. Je kunt als kerk of beroepingscommissie deelnemen als je kerk plannen heeft voor beroepingswerk, en als je tijd beschikbaar wilt stellen voor het aanleveren van informatie en het moment van kennismaking op 29 maart. Aanmelden is mogelijk tot 1 maart. Zijn er nog vragen of wil je graag overleggen? Neem contact met ons op via info@steunpuntkerkenwerk.nl.
Kerkpunt templates social media (22)

KerkPunt

40-dagentijd: verander je mee?

Het kerkenpakket voor de 40-dagentijd staat online. Vanuit de vraag 'Verander je mee?' kun je er als gemeente op allerlei manieren mee aan de slag. Persoonlijk, met je huisgenoten, je kring of kleine groep, zondags in de kerk, in kleine vieringen in de Stille Week, of nog anders. Ook dit jaar werken we weer samen met de podcast '40 dagen hier&nu'. Je kunt deze podcast gratis en eenvoudig volgen via de 40 dagen hier&nu app. Kijk op onze website voor meer informatie over het pakket en de podcast. Het pakket bestellen kan eenvoudig via onze webshop.
missieloket

Missieloket

Vernieuwde regeling missionaire steun

De missionaire roeping is een kerntaak van de kerken, maar soms ook een zoektocht hoe je er vorm aan kunt en wilt geven. Samen kun je meer dan alleen. Daarom is het belangrijk om dit onderwerp op de agenda van de nieuwe regio’s te plaatsen en het gesprek hierover te voeren. De Commissie Missionaire Steunverlening heeft een nieuwe regeling en stelt materiaal ter beschikking met informatie. Wanneer de eigen (financiële) mogelijkheden beperkt zijn, kan aanvullende financiële steun voor missionaire initiatieven aangevraagd worden bij het kerkverband. Wil je hier gebruik van maken, neem dan contact op met missiefonds@ngk.nl of info@missieloket.nl. Meedoen in Gods missie dan kunnen geïnteresseerde lezers bij 'Lees verder..'. de info vinden.
biddag VN

Verre Naasten

Waterputten Zimbabwe

Binnenkort is het Biddag (8 maart), een moment om stil te staan en te bidden om Gods zegen over ons werk. Dit jaar vraagt Verre Naasten aandacht voor de aanleg van waterputten in Zimbabwe. In plattelandsplaatsen als Makwechere lopen vrouwen en kinderen dagelijks tot drie uur lang naar de rivier om water te halen. In arme wijken in de stad is maar een paar keer per week water bij centrale tappunten beschikbaar. En vaak veel te weinig...
De CCAP-kerken (Church in Central Africa Presbyterian), partnerkerken van Verre Naasten, zetten zich in voor de aanleg van waterputten. Helpt u mee? Meer informatie en materiaal, o.a. een leespreek van ds. Kingstar Chipata uit Zimbabwe, is binnenkort beschikbaar.
doven past logo

Dovenpastoraat

Dovenpastoraat, waar doen ze het van?

De Commissie Dovenpastoraat krijgt soms vragen over de inkomsten: gaan die via de landelijke afdracht of dragen plaatselijk kerken direct bij? Het antwoord is: beide.
Via de landelijke afdracht (quota) wordt de predikant, ds. Kees Smit, betaald. Plaatselijke kerken dragen bij aan het werk van de regionale Interkerkelijke Commissies (IC’s), die zorg dragen voor de dove en slechthorende leden in de regio, afkomstig uit de vier kerkgenootschappen die samenwerken in het Interkerkelijk Dovenpastoraat. De IC’s organiseren zowel diensten alleen voor doven en slechthorenden, in gebarentaal, maar ook gecombineerde diensten. Ook zijn er Bijbelkringen. Kijk voor meer informatie, ook over hoe u kunt bijdragen, op onze website.
Naimadag 2023 foto voor site

Evangelie & Moslims

Naïma Vrouwendag: wat heb ik te vertellen?

De Naïma Vrouwendag is een jaarlijkse landelijke dag voor christenvrouwen die verlangen het evangelie in woorden en daden te delen met moslimvrouwen. Dit keer is het thema: 'Wat heb ik te vertellen?' Oftewel: Hoe kunnen we in de omgang met moslims vrijmoedig spreken over onze omgang met God? Spreker: Christine Ghatas. Getuigenissen, Workshops, oosterse lunch. Datum: 18 maart 2023 Tijd: 10.30 - 16.00 uur. Plaats: Bunschoten Kosten: Tijdens de dag wordt een collecte gehouden.
meldpunt logo

Meldpunt Misbruik

Nieuwe gezichten

Na een periode van dertien jaar neemt Ineke van Dongen afscheid als coördinator van het Meldpunt Misbruik in Kerkelijke Relaties. Ze draagt de werkzaamheden over aan Marianne Bronsveld. We zijn blij dat we in Marianne een enthousiaste en gedreven professional hebben gevonden. Marianne is sinds ruim een jaar verbonden aan het Meldpunt Misbruik als vertrouwenspersoon. Omdat zij de functie van coördinator gaat vervullen hebben we een nieuwe vertrouwenspersoon aangesteld: Suzanne Lok-Smallenbroek. Zij is enthousiast begonnen en werkt zich op dit moment in in de materie.
Contactgegevens van Marianne en Suzanne vindt u op de website.
De volgende nieuwsbrief verschijnt op 3 maart a.s. Kopij daarvoor moet uiterlijk op 1 maart binnen zijn op onderstaand mailadres. Wilt u inhoudelijk reageren op een nieuwsbericht, neem dan contact op met de betreffende commissie of organisatie.
Overige reacties of aanleveren kopij: nieuwsbrief@ngk-gkv.nl
Deze nieuwsbrief wordt uitgegeven door de Werkgroep Administratieve Ondersteuning.
footer_colorbar_NGKGKV