Geschiloplossing & Mediation

Naast de (preventieve) ondersteuning van Steunpunt Kerkenwerk aan kerken op het gebied van kerkelijk personeelsbeleid zijn omstandigheden denkbaar waar geschillen ontstaan. Tot voor kort werd in geval van conflictsituaties doorverwezen naar specifieke commissies en deputaten per denominatie.

In november 2017 is een commissie opgericht, bestaande uit leden van de Nederlands Gereformeerde Kerken (NGK), de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (GKv) en de Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK), voor de behandeling van geschillen tussen predikanten en kerkenraden en/of gemeenten. Aanleiding was de wens om de krachten te bundelen bij het oplossen van dergelijke situaties. Hiermee wordt tevens tegemoet gekomen aan bezwaren van de bestaande situatie: de kleinschaligheid van de drie kerkgenootschappen en het sterke “ons-kent-ons” gehalte.

Gesprekken hierover hebben met goedkeuring van de landelijke kerkverbanden geresulteerd in de vorming van een voor de drie kerken beschikbare pool van mediators en van een Interkerkelijke Commissie Geschiloplossing (ICG). Op 16 november 2017 is de ICG formeel geïnstalleerd.

Lees meer over:

Met deze initiatieven wordt beoogd de vrede binnen de kerken te dienen en zo dienstbaar te zijn aan Gods Koninkrijk.

Posted in NGK landelijk