NGK in het blad “Onderweg”

 • Ds. Hans Stolk overleden

  Op 7 februari is ds. Hans Stolk (93), emeritus predikant in de NGK, overleden. Hij diende de GKv Blokzijl (1958-1962), de GKv (later NGK) Oostelijk-Flevoland (1962-1971) en de NGK Kampen (1971-1988).

  The post Ds. Hans Stolk overleden appeared first on OnderWeg.

 • Vier NGK-prio’s zoeken gemeente

  De Nederlands Gereformeerde Predikantenopleiding (NGP) zoekt gemeenten waar vier studenten die aan het eind van hun studie zijn in 2017 als prio (predikant in opleiding) aan de slag kunnen.

  Enkele jaren geleden besloot de Landelijke Vergadering van de NGK dat studenten voor ze predikant kunnen worden gedurende twee tot drie jaar zelfstandig de verschillende predikantstaken moeten uitoefenen, met werkbegeleiding en supervisie vanuit de NGP. Als het prioschap naar het oordeel van betrokkenen goed is uitgevoerd, kan beroepbaarstelling plaatsvinden. Het prioschap is verplicht, maar kan alleen functioneren bij voldoende beschikbare gemeenten.

  The post Vier NGK-prio’s zoeken gemeente appeared first on OnderWeg.

 • CGK-synode kritisch over contact met andere kerken

  De synode van de Christelijke Gereformeerde Kerken heeft zich recent kritisch opgesteld tegenover andere kerken. Plaatselijke gemeenten kregen weliswaar weer enige ruimte voor samenwerking en samengaan met NGK-gemeenten, maar alleen als die geen kinderen toelaten tot het avondmaal, geen vrouwelijke ambtsdragers hebben en geen ruimte bieden aan homo’s met een relatie.

  Synodeleden uitten zorg over de ontwikkelingen in de GKv; op landelijk niveau zal het gesprek met de GKv over de prediking steviger worden gevoerd. Een voorstel om een bijzondere relatie aan te gaan met de PKN stuitte op bezwaren, onder meer vanwege de clausule over het ongeacht leer of leven accepteren van attestaties van PKN-leden.

  The post CGK-synode kritisch over contact met andere kerken appeared first on OnderWeg.

 • Toerustingsavonden over geloof en wetenschap

  PraktijkcentrumHet Praktijkcentrum voor de kerken en ForumC organiseren toerustingsavonden over geloof en wetenschap voor voorgangers, kringleiders en andere geïnteresseerden in de kerken. Docenten Cors Visser, Chris Kruse en Hetty Pullen-Muis willen de deelnemers bewustmaken van de invloed van de wetenschap op geloof en denken, hen helpen om de betekenis van ‘grote vragen’ voor het persoonlijke geloofsleven en persoonlijke keuzes te ontdekken en handvatten geven om daar concreet mee aan de slag te gaan via de nieuwe werkvormen Test of Faith en Check it out.

  De avonden zijn op 23 januari en 20 februari in Gouda, op 30 januari in Haren en op 13 februari in Hengelo. Informatie en aanmelding: www.praktijkcentrum.org/highlight/wetenschap-in-de-kerk.

  The post Toerustingsavonden over geloof en wetenschap appeared first on OnderWeg.

 • Weg vrij voor GKv en NGK Kampen

  Voor de GKv en de NGK Kampen is de weg vrij naar kanselruil en gezamenlijke kerkdiensten en avondmaalsvieringen. De twee GKv-gemeenten en de NGK wilden al veel langer op die manier uiting geven aan de hervonden eenheid als kerken van Jezus Christus, maar de GKv-classis Kampen verbood dat omdat de NGK Kampen in liefde en trouw samenlevende homoseksuelen welkom heet aan het avondmaal. Volgens de classis tast dat het fundament aan onder de door de drie gemeenten beleden ‘eenheid in de erkenning en beleving van Gods Woord en van de regels die op grond daarvan voor het kerkelijke leven moeten gelden’.

  De beide Kamper GKv-gemeenten zijn tegen dat classisbesluit in beroep gegaan en hebben nu van de Particuliere Synode (PS) Oost gelijk gekregen. Volgens de PS wordt de eenheid op grond van Gods Woord en de kerkorde wel degelijk door de gemeenten erkend en beleefd. De Kamper kerkenraden ervaren ook in het standpunt inzake duurzaam samenlevende homoseksuele gemeenteleden geen verschil in de erkenning van Gods Woord en de belijdenis, aldus de PS, al is men zich bewust van het verschil in toelating tot het avondmaal. Juist daarom zijn er afspraken gemaakt om respectvol met dit verschil om te gaan.

  De PS vindt wel dat het gesprek tussen de drie gemeenten over de toelating tot het avondmaal gaande moet blijven en dat men moet proberen om verder te komen dan de huidige afspraken. Van beide zijden is met dankbaarheid op het PS-besluit gereageerd. Inmiddels heeft kanselruil tussen de Kamper predikanten al plaatsgevonden.

  De classis Kampen heeft besloten om tegen het besluit van de PS Oost in beroep te gaan bij de Generale Synode van de GKv. Dat beroep legt geen blokkade voor kanselruil, gezamenlijke diensten en avondmaalsvieringen in Kampen.

  The post Weg vrij voor GKv en NGK Kampen appeared first on OnderWeg.

 • Ds. G. van Atten overleden

  Op 2 januari is ds. G. van Atten (85), emeritus predikant in de NGK, overleden.

  Ds. Van Atten diende de GKv Zwijndrecht-Grote Lindt vanaf 1961 tot hij in 1969 door zijn kerkenraad werd geschorst. De schorsing vond plaats omdat Van Atten, ondanks zijn bezwaren tegen de Open Brief, niet wilde instemmen met het synodebesluit dat deze brief wegens strijdigheid met de belijdenis veroordeelde én omdat hij bezwaar maakte tegen het buiten het kerkverband zetten van een aantal classiskerken. Daarna diende hij de NGK Zwijndrecht en vanaf 1971 de NGK Gorinchem in combinatie met de NGK Almkerk-Werkendam. In 1991 ging hij om gezondheidsredenen vervroegd met emeritaat.

  Van Atten was nauw betrokken bij de Reformatorische Bijbelschool en was lid van de NGK-commissie die in 1988 adviseerde om het diakenambt voor vrouwen open te stellen. Kortgeleden besloot de kerkenraad van de GKv Zwijndrecht-Grote Lindt na onderzoek van de schorsing van 1969 aan ds. Van Atten de broederhand te reiken.

  The post Ds. G. van Atten overleden appeared first on OnderWeg.

 • GKv en NGK Bunschoten-Spakenburg erkennen elkaar

  Na jaren van intensieve gesprekken hebben de GKv-gemeenten en de NGK van Bunschoten-Spakenburg elkaar ‘met vreugde in het hart en dankbaarheid aan onze hemelse vader’ als kerken van Christus erkend. In vervolggesprekken zullen kanselruil en gezamenlijke diensten aan de orde komen. Dat geldt ook voor onderwerpen als samenwonen en de vrouw in het ambt.

  De Westerkerk (NGK) in Bunschoten.

  De Westerkerk (NGK) in Bunschoten.

  In 1969 kwam het tot een kerkscheuring in Bunschoten-Spakenburg. Enkele maanden geleden heeft een kerkenraadsdelegatie van de GKv Spakenburg-Noord een ontmoeting gehad met ds. W. van der Lingen (96), emeritus predikant in de NGK, om hem de broederhand te reiken. Van der Lingen was ten tijde van de scheuring predikant in Spakenburg en kwam toen buiten het kerkverband terecht.

  Op 14 januari zullen de kerkenraadsvoorzitters en predikanten van de betrokken gemeenten in de Noorderkerk een verklaring van wederzijdse erkenning ondertekenen.

  The post GKv en NGK Bunschoten-Spakenburg erkennen elkaar appeared first on OnderWeg.

 • Kees de Groot promoveert

  Op 14 december hoopt ds. Kees de Groot aan de Theologische Universiteit Apeldoorn te promoveren op de studie Erasmus Sarcerius’ Pastorale (1559) en de vorming van predikanten in de zestiende eeuw. Hij bespreekt daarin het handboek waarin de Lutherse theoloog Erasmus Sarcerius praktische handreikingen doet aan predikanten voor hun voortgaande vorming.

  Erasmus Sarcerius op een beeld van Theodor de Bry.

  Erasmus Sarcerius op een beeld van Theodor de Bry.

  De Groots kerkhistorische studie loopt uit op 25 stellingen over wat kerken en kerkleden vandaag van Sarcerius kunnen leren. Een greep daaruit:

  • In een tijd waarin regelmatig het adagium ‘niet de leer maar de Heer’ klinkt, dient de geloofsleer van de kerk in het curriculum van predikantenopleidingen een belangrijke plaats te blijven innemen.
  • Het is de taak van de kerk zich in het publieke domein te laten horen. Theologiestudenten zouden, meer dan nu het geval is, getraind moeten worden in vaardigheden die nodig zijn om deel te kunnen nemen aan het publieke debat én om de overheden op haar verantwoordelijkheden te kunnen aanspreken.
  • In een tijd waarin velen graag feelgoodpreken willen horen, blijft het de taak van de gereformeerde prediking ‘het geweten te laten opschrikken’.
  • Wie niet actief is in het pastoraat, zou niet moeten preken.
  • Op basis van Jezus’ onderwijs in Matteüs 18 zouden gemeenteleden vrijmoediger moeten zijn om elkaar aan te spreken op het punt van de levensheiliging. Tucht is een zaak van de hele gemeente.
  • De kerken zouden elkaar en zichzelf regelmatige kerkvisitatie moeten gunnen.

  Ds. De Groot is predikant van de NGK Nunspeet en kerndocent aan de Nederlands Gereformeerde Predikantenopleiding.

  The post Kees de Groot promoveert appeared first on OnderWeg.

 • Landelijke Vergadering NGK van start

  De NGK wordt volwaardig lid van het Steunpunt KerkenWerk (SKW). Daarmee krijgen de plaatselijke gemeenten, predikanten en kerkelijk werkers toegang tot de dienstverlening van het SKW op het vlak van kerkelijk personeelsbeleid. Daartoe heeft de nieuwe Landelijke Vergadering (LV) van de NGK besloten.

  Eén van de overwegingen was dat inzet op goed preventiebeleid problemen tussen predikanten en gemeenten, die vaak tot pijnlijke ontslagsituaties leiden, kan voorkomen. Tot voor kort konden alleen GKv-gemeenten lid worden van het SKW, maar op de eerder dit jaar gehouden SKW-ledenvergadering werd door een statutenwijziging de toetreding van de NGK en de CGK mogelijk gemaakt.

  De LV besloot ook na een reeks zittingen niet voor een paar jaar ‘op zwart’ te gaan tot aan de volgende LV. Landelijke besluitvorming in LV-verband wordt permanent mogelijk.

  Ds. Willem Smouter (Apeldoorn) werd opnieuw tot voorzitter gekozen. Hij wordt in het moderamen gesecondeerd door Frans Schippers (Heemstede), Bauke Versteeg (Doorn) en Kees van der Bijl (Zeewolde).

  Voorzitter Ben Vreugdenhil van de Nederlands Gereformeerde Predikantenopleiding nam de afgevaardigden mee in de plannen voor een Gereformeerde Theologische Universiteit. Die gaan uit van een gemeenschappelijke bacheloropleiding voor CGK, GKv en NGK, maar van gescheiden predikantsmasteropleidingen. Vreugdenhil sprak de verwachting uit dat de predikantsopleidingen van de GKv en de NGK op termijn zullen samengaan.

  De LV-zittingen worden de komende jaren in Nunspeet gehouden. Voor de opening werd een bidstond gehouden onder leiding van ds. Kees de Groot. Daarin stond Filippenzen 2:5 centraal: ‘Laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had.’ De LV-afgevaardigden baden in drietallen voor de plaatselijke kerken en het landelijke kerkenwerk. De LV herdacht de sinds de opening van de vorige LV overleden predikanten, predikantsvrouwen en predikantsweduwen.

  The post Landelijke Vergadering NGK van start appeared first on OnderWeg.

 • Landelijke Vergadering NGK begonnen

  De nieuwe Landelijke Vergadering (LV) van de NGK, te vergelijken met de synode in andere kerken, is begonnen. Voorafgaand aan de opening werd een bidstond gehouden onder leiding van ds. C.T. de Groot. Na de openingszitting zal de LV pas weer in maart 2017 bijeenkomen. De vergaderingen worden in Nunspeet gehouden. Op de eerste zittingsdag op 13 november staat onder meer de toetreding tot Steunpunt KerkenWerk, waarvan tot nog toe alleen GKv-gemeenten lid waren, geagendeerd, evenals de werkwijze van de LV.

  The post Landelijke Vergadering NGK begonnen appeared first on OnderWeg.