NGK in het blad “Onderweg”

 • LV akkoord met GTU

  De Landelijke Vergadering (LV) van de NGK keurde op 11 maart unaniem de plannen voor een Gereformeerde Theologische Universiteit goed. Het woord is nu aan de GKv- en CGK-synodes. Vooral bij die laatste synode ligt de sleutel voor het doorgaan van de plannen.

  De LV vroeg verder de regio’s om in gesprek te gaan met de drie gemeenten die ondanks een afwijzend landelijk besluit er toch voor kiezen dat homo’s met een relatie ambtsdrager kunnen worden. Afhankelijk daarvan komt de LV erop terug.

  De landelijke examencommissie stelde voor dat niet-NGK-predikanten van samenwerkingsgemeenten voortaan zonder nader examen beroepbaar zijn in de NGK. Ze hoeven niet de lange hordeloop te ondernemen die nu voor predikanten ‘van buiten’ geldt. De regio Zuid-Oost wil dat uitbreiden tot alle predikanten van de CGK en de GKv. Het onderwerp komt op de volgende LV-zitting terug.

  The post LV akkoord met GTU appeared first on OnderWeg.

 • GKv-synode en LV NGK vergaderen

  Op 9, 10 en 11 maart vergadert de GKv-synode in Elspeet, onder meer over de voorstellen van het deputaatschap Kerkelijke Lasten en van het deputaatschap Kerkorde. Op 11 maart komt ook de Landelijke Vergadering van de NGK bijeen. Op de agenda staan voorstellen van de Nederlands Gereformeerde Predikantenopleiding (onder meer om met de GKv en de CGK te gaan samenwerken in een Gereformeerde Theologische Universiteit) en het rapport van de Landelijke Commissie Kerkelijke Onderzoeken.

  The post GKv-synode en LV NGK vergaderen appeared first on OnderWeg.

 • Verzoening in Arnhem en Zwijndrecht

  Op 12 maart vieren de leden van de GKv Arnhem (Koepelkerk) en de CGK/NGK Arnhem (Kruiskerk) samen het avondmaal. Daarmee wordt het eerherstel van ds. W. Scheele onderstreept, die in 1969 als predikant van de GKv Arnhem werd geschorst en in 1986 overleed. De kerkenraad van de GKv heeft uitgesproken dat die schorsing niet terecht was en dat in een brief aan de kinderen van ds. Scheele geschreven. Die zijn ‘verschrikkelijk blij’ met deze rehabilitatie en zullen aan de gezamenlijke avondmaalsviering deelnemen.

  Ook in Zwijndrecht werd de verzoeningshand uitgestoken in een brief van de kerkenraad van de GKv Zwijndrecht Groote Lindt aan de weduwe van ds. G. van Atten. Die werd in 1969 door zijn kerkenraad geschorst. De brief zat al voor het overlijden van Van Atten begin dit jaar in de pen; hij heeft ervan gehoord en was er blij mee, maar door zijn ziekte was er geen persoonlijk contact mogelijk.

  Het werd volgens de kerkenraad van zijn vroegere gemeente ‘hoog tijd om elkaar als christenen weer de broederhand te geven’, iets wat Van Atten indertijd geweigerd werd. In de brief spreekt de kerkenraad zijn verdriet uit over wat Van Atten door en rond de schorsing aan leed is aangedaan en over het ontbreken van de liefde van Christus daarin. ‘De enige broeder die het als kerkenraadslid heeft meegemaakt, had al eerder een brief geschreven om vergeving te vragen. U kreeg samen de kracht van onze Heiland om die te geven en zo heeft u elkaar weer in de vrede van Jezus ontmoet’, aldus de brief.

  The post Verzoening in Arnhem en Zwijndrecht appeared first on OnderWeg.

 • CGK, GKv en NGK in Dronten kerken samen

  In voorjaar 2017 organiseren de CGK, de NGK en de GKv-Zuid in Dronten drie gezamenlijke kerkdiensten als uitvloeisel van de vorig jaar uitgesproken erkenning als kerken van Jezus Christus. De CGK en de NGK in Dronten werkten al langer samen. De kerkleden van de drie gemeenten zijn verdeeld in drie secties, die in de drie kerkgebouwen een dienst bijwonen. Door deze carrousel van kerkdiensten wordt de gezamenlijkheid gevierd en leren gemeenteleden elkaar beter kennen. De eerste gezamenlijke dienst is op 5 maart.

  The post CGK, GKv en NGK in Dronten kerken samen appeared first on OnderWeg.

 • Ds. Hans Stolk overleden

  Op 7 februari is ds. Hans Stolk (93), emeritus predikant in de NGK, overleden. Hij diende de GKv Blokzijl (1958-1962), de GKv (later NGK) Oostelijk-Flevoland (1962-1971) en de NGK Kampen (1971-1988).

  The post Ds. Hans Stolk overleden appeared first on OnderWeg.

 • Vier NGK-prio’s zoeken gemeente

  De Nederlands Gereformeerde Predikantenopleiding (NGP) zoekt gemeenten waar vier studenten die aan het eind van hun studie zijn in 2017 als prio (predikant in opleiding) aan de slag kunnen.

  Enkele jaren geleden besloot de Landelijke Vergadering van de NGK dat studenten voor ze predikant kunnen worden gedurende twee tot drie jaar zelfstandig de verschillende predikantstaken moeten uitoefenen, met werkbegeleiding en supervisie vanuit de NGP. Als het prioschap naar het oordeel van betrokkenen goed is uitgevoerd, kan beroepbaarstelling plaatsvinden. Het prioschap is verplicht, maar kan alleen functioneren bij voldoende beschikbare gemeenten.

  The post Vier NGK-prio’s zoeken gemeente appeared first on OnderWeg.

 • CGK-synode kritisch over contact met andere kerken

  De synode van de Christelijke Gereformeerde Kerken heeft zich recent kritisch opgesteld tegenover andere kerken. Plaatselijke gemeenten kregen weliswaar weer enige ruimte voor samenwerking en samengaan met NGK-gemeenten, maar alleen als die geen kinderen toelaten tot het avondmaal, geen vrouwelijke ambtsdragers hebben en geen ruimte bieden aan homo’s met een relatie.

  Synodeleden uitten zorg over de ontwikkelingen in de GKv; op landelijk niveau zal het gesprek met de GKv over de prediking steviger worden gevoerd. Een voorstel om een bijzondere relatie aan te gaan met de PKN stuitte op bezwaren, onder meer vanwege de clausule over het ongeacht leer of leven accepteren van attestaties van PKN-leden.

  The post CGK-synode kritisch over contact met andere kerken appeared first on OnderWeg.

 • Toerustingsavonden over geloof en wetenschap

  PraktijkcentrumHet Praktijkcentrum voor de kerken en ForumC organiseren toerustingsavonden over geloof en wetenschap voor voorgangers, kringleiders en andere geïnteresseerden in de kerken. Docenten Cors Visser, Chris Kruse en Hetty Pullen-Muis willen de deelnemers bewustmaken van de invloed van de wetenschap op geloof en denken, hen helpen om de betekenis van ‘grote vragen’ voor het persoonlijke geloofsleven en persoonlijke keuzes te ontdekken en handvatten geven om daar concreet mee aan de slag te gaan via de nieuwe werkvormen Test of Faith en Check it out.

  De avonden zijn op 23 januari en 20 februari in Gouda, op 30 januari in Haren en op 13 februari in Hengelo. Informatie en aanmelding: www.praktijkcentrum.org/highlight/wetenschap-in-de-kerk.

  The post Toerustingsavonden over geloof en wetenschap appeared first on OnderWeg.

 • Weg vrij voor GKv en NGK Kampen

  Voor de GKv en de NGK Kampen is de weg vrij naar kanselruil en gezamenlijke kerkdiensten en avondmaalsvieringen. De twee GKv-gemeenten en de NGK wilden al veel langer op die manier uiting geven aan de hervonden eenheid als kerken van Jezus Christus, maar de GKv-classis Kampen verbood dat omdat de NGK Kampen in liefde en trouw samenlevende homoseksuelen welkom heet aan het avondmaal. Volgens de classis tast dat het fundament aan onder de door de drie gemeenten beleden ‘eenheid in de erkenning en beleving van Gods Woord en van de regels die op grond daarvan voor het kerkelijke leven moeten gelden’.

  De beide Kamper GKv-gemeenten zijn tegen dat classisbesluit in beroep gegaan en hebben nu van de Particuliere Synode (PS) Oost gelijk gekregen. Volgens de PS wordt de eenheid op grond van Gods Woord en de kerkorde wel degelijk door de gemeenten erkend en beleefd. De Kamper kerkenraden ervaren ook in het standpunt inzake duurzaam samenlevende homoseksuele gemeenteleden geen verschil in de erkenning van Gods Woord en de belijdenis, aldus de PS, al is men zich bewust van het verschil in toelating tot het avondmaal. Juist daarom zijn er afspraken gemaakt om respectvol met dit verschil om te gaan.

  De PS vindt wel dat het gesprek tussen de drie gemeenten over de toelating tot het avondmaal gaande moet blijven en dat men moet proberen om verder te komen dan de huidige afspraken. Van beide zijden is met dankbaarheid op het PS-besluit gereageerd. Inmiddels heeft kanselruil tussen de Kamper predikanten al plaatsgevonden.

  De classis Kampen heeft besloten om tegen het besluit van de PS Oost in beroep te gaan bij de Generale Synode van de GKv. Dat beroep legt geen blokkade voor kanselruil, gezamenlijke diensten en avondmaalsvieringen in Kampen.

  The post Weg vrij voor GKv en NGK Kampen appeared first on OnderWeg.

 • Ds. G. van Atten overleden

  Op 2 januari is ds. G. van Atten (85), emeritus predikant in de NGK, overleden.

  Ds. Van Atten diende de GKv Zwijndrecht-Grote Lindt vanaf 1961 tot hij in 1969 door zijn kerkenraad werd geschorst. De schorsing vond plaats omdat Van Atten, ondanks zijn bezwaren tegen de Open Brief, niet wilde instemmen met het synodebesluit dat deze brief wegens strijdigheid met de belijdenis veroordeelde én omdat hij bezwaar maakte tegen het buiten het kerkverband zetten van een aantal classiskerken. Daarna diende hij de NGK Zwijndrecht en vanaf 1971 de NGK Gorinchem in combinatie met de NGK Almkerk-Werkendam. In 1991 ging hij om gezondheidsredenen vervroegd met emeritaat.

  Van Atten was nauw betrokken bij de Reformatorische Bijbelschool en was lid van de NGK-commissie die in 1988 adviseerde om het diakenambt voor vrouwen open te stellen. Kortgeleden besloot de kerkenraad van de GKv Zwijndrecht-Grote Lindt na onderzoek van de schorsing van 1969 aan ds. Van Atten de broederhand te reiken.

  The post Ds. G. van Atten overleden appeared first on OnderWeg.