Identiteit

Met alle verschillen die er tussen Nederlands Gereformeerde kerken in de ene en de andere plaats zijn, hebben we als kerken veel gemeenschappelijk.

Christelijk

Als Nederlands Gereformeerde Kerken zijn we een christelijke kerk. We maken deel uit van de wereldwijde christelijke gemeenschap die het goede nieuws van God al vroeg in de kerkgeschiedenis in belijdenissen proclameerde en het nu al zo’n 2000 jaar doorgeeft aan miljoenen mensen.

In een wereld die door God is gemaakt, willen we gemeenten van Jezus Christus zijn. In alle veelkleurigheid en diversiteit (zowel landelijk als plaatselijk) vinden we onze eenheid in Jezus Christus, de Zoon van God die naar deze wereld kwam om ons te redden en te bevrijden van zonde en dood. Hij is gestorven en opgestaan tot verzoening van onze zonden en wil ons door Zijn Geest tot nieuwe mensen maken. Het Evangelie van Gods onbegrijpelijke liefde en genade, die Hij in Jezus Christus heeft laten zien, staat in de kerken centraal en bindt ons samen.

Als Nederlands Gereformeerde Kerken geloven we dat de (plaatselijke) gemeente het Lichaam van Christus is, waarin plaats is voor iedereen die bij Jezus Christus hoort: ongeacht zijn of haar verleden, herkomst, geaardheid, status of wat ook. De gemeente is de plek waar ouderen, jongeren en kinderen, mannen en vrouwen, autochtonen en nieuwkomers een thuis ervaren en in alle veelkeurigheid samen hun geloof vieren en uitleven, en elkaar en anderen dienen met de liefde van Christus.

We geloven als kerken dat God een volk bijeenbrengt en geen losse individuen, en dat God met zijn verbond werkt in de geslachten. Maar we geloven evenzeer dat God ieder persoonlijk, hoofd voor hoofd en hart voor hart, oproept om zijn beloften in geloof te aanvaarden, de Here Jezus als Verlosser aan te nemen en in een persoonlijke relatie met Hem te leven;

Bijbels

We kennen Jezus Christus uit de Bijbel. Daarom staat de Bijbel in de Nederlands Gereformeerde Kerken centraal als het betrouwbare en gezaghebbende Woord van de levende God: eeuwenoud, maar toch actueel en relevant voor deze tijd, verrassend en veelzijdig, de bron en de norm voor het hele leven en voor elke dag. Daarom hebben de uitleg en verkondiging ervan een belangrijke plaats in onze kerkdiensten en wordt er veel nadruk gelegd op Bijbelstudie en geloofsoverdracht aan kinderen en jongeren via kindernevendiensten, Bijbelklassen, catechese en andere eigentijdse vormen.

Gereformeerd

De Nederlands Gereformeerde Kerken zijn – zoals de naam zegt – gereformeerde of reformatorische kerken. We staan met overtuiging in de traditie van de Reformatie van de 16e eeuw, toen Gods Woord in plaats van de traditie weer de eerste plaats in de kerk terugkreeg. We hebben ons vrijwillig gebonden aan een aantal belijdenisgeschriften waarin Gods Woord (niet uitputtend, in de taal en tegenover de dwaalleer van die tijd en dus ook met de beperkingen die dat meebrengt) wordt nagesproken: zowel die van de kerk van de eerste eeuwen als die uit de Reformatietijd. Met het feit dat we een gereformeerde kerk willen zijn, is gegeven dat Gods Woord de bron is waaruit we putten en de norm waaraan we ons houden. Juist omdat we voluit gereformeerd willen zijn, willen we ons niet door allerlei tradities laten leiden of vastzitten aan gewoonten en menselijke regels. We willen vasthouden aan wat op grond van Gods Woord onopgeefbaar is, maar tegelijk open staan voor die veranderingen die nodig zijn om mensen van deze tijd binnen en buiten de kerk midden in hun leefwereld met het Evangelie van Jezus Christus te bereiken.

Evangelisch

De Nederlands Gereformeerde Kerken vertonen op veel plaatsen evangelische trekken. Meer dan vroeger wordt nadruk gelegd op de noodzaak van een persoonlijke relatie met Jezus Christus, op het vernieuwende werk van de heilige Geest en op het herkennen en ontwikkelen van de gaven die Hij geeft tot opbouw van de gemeente. Ook voor de vormgeving van de diensten, de liederenkeus, kinder-, tiener-, club- en kringenwerk e.d. wordt steeds vaker geput uit wat de evangelische beweging te bieden heeft. Sommige gemeenten typeren zichzelf uitdrukkelijk als evangelisch gereformeerd.

Open naar andere kerken

De Nederlands Gereformeerde Kerken hebben over het algemeen een open houding tegenover andere kerken en gemeenten. We willen open staan voor en samenwerken met andere kerken waar men God wil dienen, naar Zijn Woord wil leven en Jezus Christus van harte liefheeft, in de overtuiging dat Gods Geest ook daar werkt. Onze kerken zijn graag bereid om van hen te leren en met hen samen op te trekken. Deze openheid manifesteert zich in plaatselijke samenwerkingsprojecten met andere gemeenten op diaconaal en missionair gebied en in het streven naar plaatselijke en landelijke eenheid met andere gereformeerde kerken. Dit laatste betreft vooral de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) en de Christelijke Gereformeerde Kerken. Landelijk is dat soms een moeizaam proces, plaatselijk vinden kerken elkaar steeds vaker.

Veel plaatselijke Nederlands Gereformeerde Kerken hebben op hun website of anderszins beschreven, wie ze (willen) zijn en waar ze voor staan. In die beschrijvingen van de missie en de visie van gemeenten komen vaak de volgende sleutelwoorden terug:

Vieren

In de Nederlands Gereformeerde Kerken komen de gemeenten samen, vooral in de dienst(en) op zondag, om God en elkaar te ontmoeten en het feest van die ontmoeting te vieren. De diensten zijn ingericht om God te eren in aanbidding en lofprijzing, om naar zijn Woord en de uitleg daarvan te luisteren en daarvan te leren, om voorbede te doen voor de gemeente en voor de wereld en om elkaar op te roepen en toe te rusten tot persoonlijk geloof in Jezus Christus dat zich uit in het leven van alledag.

In de viering van het Avondmaal staat de kruisdood van Christus centraal en vieren we dat Hij als de levende Heer troont in de hemel en door zijn Geest onder ons aan tafel aanwezig is. Kinderen van gemeenteleden worden gedoopt als teken en zegel van het verbond dat God met hen gesloten heeft. Datzelfde geldt voor hen die op latere leeftijd tot geloof komen.

Steeds vaker geven gemeenten met het oog op bezoekers en buitenstaanders – de diensten een open en toegankelijk karakter waardoor mensen zich welkom weten en thuis voelen. De inzet is erop gericht dat prediking en liturgie eigentijds zijn en kunnen landen in de leefwereld van mensen van deze tijd.

Ontmoeten

In de Nederlands Gereformeerde Kerken leeft het verlangen om gemeenten te zijn waarvan de leden oog voor elkaar hebben, met elkaar meeleven in vreugde en verdriet, voor elkaar zorgen, op elkaar letten en elkaar ondersteunen om dicht bij God te blijven en als volgelingen van Jezus Christus te leven.

In veel gemeenten komen de leden behalve in de kerkdienst op zondag, op andere momenten, vaak doordeweeks, bij elkaar in kleinere groepen; wijk-, gespreks- Bijbel- en gebedskringen. Doel daarvan is dat de gemeenteleden daar een echte, liefdevolle gemeenschap vormen van broers en zussen in Christus die onderling contact hebben, samen hun geloof beleven, voor elkaar bidden en er voor elkaar zijn.

Groeien

In veel gemeenten groeit het besef dat er in het leven van een christen geen stilstand, maar groei moet zijn; groei naar Christus toe, persoonlijk en als gemeente. Deze groei betreft veel aspecten: groei in geloof, de kennis van Gods Woord en het beproeven van de (tijd)geesten. Maar ook groei in een levende relatie met Jezus Christus, in het leven als volgelingen van Hem, in de liefde tot en toewijding aan God en in dienstbetoon aan elkaar en aan de naaste. Met het oog op die groei nemen onderwijs en toerusting van gemeenteleden, gericht op het vinden, volgen en verkondigen van Jezus Christus – zowel van kinderen en jongeren als van ouderen – in de meeste kerken een belangrijke plaats in.

Getuigen

Veel Nederlands Gereformeerde Kerken benadrukken dat ze missionaire gemeenten willen zij: ze geloven dat de kerk er is om Gods licht te verspreiden. Ze willen de genade die ze van God hebben ontvangen niet voor zichzelf houden, maar zijn erop uit om mensen die de Here Jezus niet kennen, met het Evangelie te bereiken en tot volgelingen van Hem te maken. Ze willen met het aloude Evangelie midden in deze tijd staan. Ze zijn principieel wat de inhoud betreft, maar flexibel als het gaat om de vormen en ze zoeken wegen om trouw aan de boodschap en verstaanbaar in eigen tijd en cultuur, het Evangelie door te geven aan elkaar, onze kinderen en mensen buiten de kerk. Steeds vaker benadrukken gemeenten dat missionair zijn geen hobby van enthousiastelingen is, maar een opdracht is voor de gemeente als geheel, die het hele bestaan van de gemeente moet doortrekken en in alle activiteiten zichtbaar moet worden. Als het gaat om meer specifieke missionaire activiteiten, wordt in tal van Nederlands Gereformeerde kerken de Alphacursus gegeven voor mensen die graag meer over het christelijk geloof willen weten of die hun geloof willen verdiepen. en wordt steun gegeven aan missionair werk dat door kerken en kerkleden in eigen wijk, stad of dorp of in het buitenland wordt verricht.

Dienen

Veel Nederlands Gereformeerde Kerken geven aan dat ze als gemeente midden in de wereld willen staan en daarom vanuit de bewogenheid van Christus een open oog willen hebben voor mensen in nood om hen heen en hen hulp bieden, dicht bij en ver weg. Diaconale projecten in de eigen buurt of wijk, in naburige asielzoekerscentra of in andere landen (bijvoorbeeld World Servants) worden in een groot aantal gemeenten uitgevoerd.


Verder: